ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้มีประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมมากน้อยเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/07/2011
ปรับปรุง 09/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 339794
Page Views 403040
ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ
ความรู้เรื่องวุฒิทางลูกเสือ
คำกล่าวรายงานวันวชิราวุธ
การทำความเคารพของลูกเสือ
ระเบียบวินัยในกองลูเสือ
คติพจน์และความหมาย
ขนาดของป้ายถือเดินสวนสนาม
เอกสารทางลูกเสือ
ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก
พระราชบิดาลูกเสือไทย
ที่มาของการจับมือซ้ายของลูกเสือ
แนวปฏิบัติการเดินสวนสนาม
เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสามัญ
ขนาดของไม้ถือผู้บังคับญัญชาลูกเสือ
คำกล่าวให้โอวาทวันสถาปนาฯ
ห้องเรียนครูสมหมาย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบแปลนเครื่องร่อนบินนาน
ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องร่อน รุ่น NKB 2545
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นานาสาระ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.1
คำกล่าวรายงานวันสุนทรภู่
ทดสอบระบบย่อยอาหาร
การอบรมเป็น Admin ของโรงเรียน
ระเบียบแข่งจรวดขวดน้ำ 2556
เรื่องแม่ถูกทอดทิ้ง
การจัดซื้อแบบใหม่
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ชิ้นงานสายใยอาหาร
แบบฝึกคิดวิเคราะห์ ที่ 1
แบบฝึกการหารเบื้องต้น
วีดีโอสถานะของสสาร จาก สสวท.
วีดีโอการเปลี่ยนสถานะของสสาร สสวท.
วีดีโอปฏิสัมพันธ์ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ สสวท.
วีดีโอ การเกิดอุปราคา
แบบทดสอบวิทย์ตามตัวชี้วัด
การทำความเคารพของลูกเสือ
การทำความเคารพของลูกเสือ

การทำความเคารพของลูกเสือ

มีวิธีการทำความเคารพ  2  วิธีคือ
1. วันทยหัตถ์ เป็นท่าแสดงความเคารพส่วนบุคคลขณะอยู่ตามลำพัง การทำวันทยาหัตถ์ ให้ยกมือขวาขึ้น นิ้วหัวแม่มือกดนิ้วก้อยไว้ เหยียดนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางชิดกัน ให้ข้อสุดท้ายของปลายนิ้วชี้แตะที่ขอบหมวกปีก ประมาณตรงหางคิ้วขวา ถ้าสมหมวกทรงอ่อน (แบร์เร่ต์) ถ้ามิได้สวมหมวก ใช้ปลายนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา ถ้าอยู่ในแถว ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จะเป็นผู้หรือผู้สั่ง เช่น แถวตรง


2. วันทยาวุธ หรือเคารพท่าไม้ง่าม เป็นการแสดงความเคารพเมื่อลูกเสือถือไม้ง่าม

2.1 เมื่อยู่กับที่ ลูกเสือต้องอยู่ในท่าเรีียบอาวุธ คือ อยู่ในท่ายืนตรง ถือไม้พลองด้วยมือขวา โคนไม้พลองอยู่ชิดกับเท้าขวาที่โคนนิ้วก้อย จับไม้พลองให้อยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ อีก 4 นิ้ว จับไม่พลองเฉียงลงไปข้างล่าง นิ้วเรียงชิดติดกัน ปลายไม้พลองอยู่ในร่องไหล่ขวา ตั้งตรงแนบลำตัว เมื่อผู้บังคับบัญชาบอก วันทยาวุธให้ยกมือซ้าย (เช่นเดียวกับการแสดงรหัส) ขึ้นแตะที่ไม้พลองให้แขนซ้ายอยู่เสมอแนวระดับไหล่ทั้งสองข้าง เมื่อเลิกทำความเคารพ ผู้บังคับบัญชาจะบอก เรียบ อาวุธให้ลูกเสือลดแขนซ้ายลงมาอยู่ที่เดิมโดยเร็ว

2.2 เมื่อเดินในท่าแบกพลอง ให้ลดมือซ้ายจับที่พลองเหยียดลงมาชิดกับตัว แล้วยกมือขวาท่าแสดงรหัสลูกเสือไปแตะพลอง ให้คว่ำฝ่ามือลงข้างล่างและให้แขนขวาอยู่เสมอแนวระดับใหล่ทั้งสองข้าง ในขณะทำความเคารพ ให้มองดูผู้รับการเคารพ

โรงเรียนบ้านนาข่า  หมู่ที่ 1  ตำบลนาข่า  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ติดต่อโรงเรียน  โทรศัพท์ 043-991-476   E-mail. smsut@hotmail.com